ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για την προετοιμασία του κειμένου της περίληψής σας:

1. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και όσο το δυνατόν πιο σύντομος.

3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι γραμμένα στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και υπογραμμισμένο το όνομα του υπεύθυνου για την παρουσίαση. Το αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος προηγείται και ακολουθεί το επίθετο.

4. Στις επόμενες γραμμές αναγράφονται οι εργασιακοί χώροι των συγγραφέων, αλλά όχι οι επαγγελματικοί ή επιστημονικοί τίτλοι τους.

5. Στο κείμενο της περίληψης μπορούν να ενταχθούν πίνακες αλλά όχι γραφικά.

6. Είναι επιθυμητό το κείμενο της περίληψης να δομείται σε παραγράφους με το εξής πρότυπο: Εισαγωγή (προαιρετικό), Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

7. Για τις εργασίες που υποβάλονται προς κρίση από την Οργανωτική Επιτροπή είναι απαραίτητο να δηλωθεί ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης της εργασίας, ωστόσο η τελική απόφαση παραμένει στην κρίση της Επιτροπής, επί τη βάσει του διαθέσιμου χώρου και χρόνου στο πρόγραμμα.

8. Προετοιμάστε το κείμενο της περίληψης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, σε ένα αρχείο word, το οποίο θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής περίληψης, στο επόμενο βήμα.

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ